NO114甜甜SweeTT写真套图37P甜甜SweeTT

NO114甜甜SweeTT写真套图37P甜甜SweeTT

如胸胁痛,汗下后过经不愈,诊得尺寸俱弦者,少阳病温也。低头下视,名阳明痉。

 风湿疫邪,散表为捷。有心热遗于小肠而不利者,导赤各半汤。

前条申明太阳脉浮动数,盗汗症,表邪未解,误下而变结胸发黄。若不止,必便脓血,便脓血者,其喉不痹。

 太阳病,二三日不得卧,但欲起心下必结,脉微弱者,此本有寒分也。少阳中风,言有汗发热少阳症。

因此悟得但头有汗,遍身无汗之症,方书以水饮、蓄血、中焦不得宣通主治。大凡发热无汗之症,必得汗多,则身热方解。

 凡诊脉须分三部九候,每部必先浮诊三候,轻轻手在皮肤之上,候脉来三动是也。今以心下满闷亦用此方,以枳壳与川连同用,能消心下热结之痞。

Leave a Reply